Specifikation af standardinstallation for tilslutningsanlæg op til 32 kW

(enfamiliehuse op til 300 m2)

Hvad er en standardinstallation?

En standardinstallation er en enkel måde, hvorpå man tilslutter en ejendom til fjernvarmenettet.

Aabenraa Fjernvarmes kampagnepriser omfatter fjernvarmeforsyningen helt frem til lige efter fjernvarmeunitten (tilslutningsanlægget) – helt præcist ved sammenkoblingen mellem fjernvarmeunitten og dit centralvarmeanlæg og dine brugsvandsledninger.

Kampagnetilbuddet ”Kompletaftale” indeholder at Aabenraa Fjernvarmes leveringsgrænse er lige efter hovedhanerne og at alt efter hovedhanerne, bortset fra måleren, ejes af kunden.

Kampagnetilbuddet ”Kontant kampagnepris” indeholder at Aabenraa Fjernvarmes leveringsgrænse er lige efter hovedhanerne og at alt efter hovedhanerne, bortset fra måleren, ejes af kunden.

Hvad er med i en standardinstallation?

Vi nedgraver en stikledning fra fjernvarmeledningen ude i vejen, og den korteste vej gennem din have eller indkørsel og frem til ejendommens ydervæg, hvor vi placerer et indføringsskab med et sæt hovedhaner.

Fra indføringsskabet fører vi stikledningen gennem ydermuren frem til en ny fjernvarmeunit, som erstatter dit nuværende fyr.

Aabenraa Fjernvarme ændrer mindst muligt på dine eksisterende brugsvands- og centralvarmeinstallationer.

Vi installerer en direkte fjernvarmeunit (den tekniske del der erstatter dit nuværende fyr) der tilsluttes dit eksisterende centralvarmeanlæg og dit varme brugsvand (ydeevne max. 12 liter varmt brugsvand pr. minut).

Bemærk: Har du problemer med varmefordelingen i huset i dag, eller går der lang tid før vandet bliver varmt i en vandhane, så vil du have de samme problemer, når du har fået fjernvarme. Har huset i dag små radiatorer eller termostater uden forudindstilling, kan der være en dårlig udnyttelse af gas/olie i fyret og med fjernvarme kan det medføre samme dårlige udnyttelse af fjernvarmen, i form af en høj returtemperatur. En for høj returtemperatur kan medføre at varmeregningen pålægges en ekstra betaling kaldet motivationstarif.

I særlige tilfælde er det nødvendigt at montere nye komponenter på sekundærsiden – altså den del af varmeanlægget, som du selv ejer. Det kan f.eks. være en ny cirkulationspumpe til det varme brugsvand, en kontraventil, et filter eller termostatventiler. Sådanne nye komponenter betaler du selv for og du aftaler selv med VVS-installatøren hvad der skal udføres af arbejde efter fjernvarmeunittens afgangsside.

Vær opmærksom på, at du selv har ansvaret for drift, funktion, service og vedligehold af hele dit centralvarmeanlæg, som f.eks. dine radiatorer, termostatventiler og alle dine vandrør, ventiler og pumper, også selvom nogle af komponenterne eventuelt er leveret, monteret og betalt af Aabenraa Fjernvarme. De er til enhver tid en del af ejendommens centralvarmeanlæg/brugsvandsanlæg som ejendommens ejer har det fulde ansvar for.

Der er 2 års reklamationsret på de komponenter Aabenraa Fjernvarme installerer.

Hvordan placeres rør og fjernvarmeunit?

Placeringen bliver aftalt på et stik- og installationsmøde, som holdes hjemme hos dig. Her får du besøg af en medarbejder fra Aabenraa Fjernvarme eller fra vores entreprenør. Den pågældende tekniker ser på, hvordan stikledningen kortest og billigst muligt kan graves gennem haven eller indkørsel, bores igennem husets ydervæg og føres frem til fyrrummet, hvor Fjernvarmeunitten skal monteres.

Fjernvarmeunitten monteres samme sted som den eksisterende installation er placeret, medmindre andet er aftalt.

Ønsker du stikledningen placeret anderledes, end den kortest/billigst mulige vej, betaler du for de ekstra meter stikledning, og er den kortest/billigste mulige stikledningslængde mere end 20 meter lang, betaler du ligeledes for de ekstra meter stikledning ud over 20 meter. Prisen på ekstra stikledningslængde fremgår af det til enhver tid gældende tarifblad.

I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at få udført ekstraarbejder på den indvendige rørføring fra stikledningens husindføring frem til fjernvarmeunitten. Inkluderet i en standardinstallation er 2 x 5 meter rør inkl. isolering.

Medfører placeringen af fjernvarmeunitten en rørlængde over 8 meter, eller har du særlige ønsker til en rørføring, som ikke er med i en standardinstallation, kan VVS-installatøren beregne en overslagspris på, hvad det vil koste dig i egenbetaling.

Hvis du skal have udført andre ekstraarbejder (se eksemplerne nedenfor), ligger det ud over aftalen med Aabenraa Fjernvarme, og du skal selv indhente tilbud på arbejdet og betale for dem.

Hvilke andre ekstraarbejder kan komme oveni?

Der kan være særlige forhold hjemme hos dig, eller du kan have særlige ønsker, som betyder, at der kommer ekstra arbejde oveni, som ikke er inkluderet i vores standardinstallation. Blandt andet kan følgende ekstraarbejder komme på tale:

 • Afblænding eller demontering af lodrette aftræk fra/til det nuværende fyr, herunder aflukning af skorsten eller aftræksrør i top og/eller nedtagning og afmelding af skorsten.

 • Retablering af murværk efter gasselskabets nedtagning af gasmåler og gasledninger.

 • Nedtagning af åben ekspansionstank på loftet, fjernelse af indvendig olietank over 1200 l, fjernelse af olietank i kryberum samt alt arbejde på svært tilgængelige steder.

 • Opgravning bortskaffelse af enhver nedgravet installation.

 • Reparation af gulv under eksisterende fyr, kedel, varmtvandsbeholder, olietank, varmepumpe o.l.

 • Reparation/lukning af huller i murværk efter demonterede rør eller andre installationsdele.

 • Reparation af ulovlige elinstallationer, etablering af HPFI-relæ eller opdatering af elforsyning til fjernvarmeunit i en afstand af max 1,5 meter.

 • Aflukning eller etablering af gulvafløb.

 • Indvendigt flisearbejde, tømrer- og snedkerarbejde samt retablering af andre overflader og anden belægning samt indvendigt og udvendigt malerarbejde.

 • Alt arbejde med terrasser af træ eller natursten, i forbindelse med etableringen af stikledningen.

 • Ombygning af dit centralvarmeanlæg, nye rør, som følge af blokerede og udslidte rør, nye radiatorer, gulvvarme, termostatventiler og andre forbedringer, du ønsker i forbindelse med overgangen til fjernvarme.

 • Ombygning af din brugsvandsinstallation for sammenkobling med eksisterende cirkulation på det varme brugsvand (skal vandet i hanerne løbe lidt tid inden det bliver varmt har du sandsynligvis ikke cirkulation på det varme brugsvand).

 • Fjernelse af rør under gulv.

 • Anden placering af fjernvarmeunitten end der, hvor det nuværende fyr var placeret.

 • Tilslutning af eller sammenkobling med eksisterende solvarmeanlæg, varmepumpe eller andre tekniske anlæg og automatik.

 • Miljø- og sundhedsskadelige stoffer og ulovlige installationer.

 • Isolering og efterisolering af eksisterende rørinstallation.

OBS:

Du har, som husejer ansvaret, for at dit eksisterende varmeanlæg ikke rummer ulovlige installationer, asbest, PCB eller andre sundheds- og miljøskadelige stoffer. Du har også pligt til at orientere os, hvis du har kendskab eller mistanke hertil. Udbedring sker for din regning

Ved mistanke om asbest udtager vi en prøve for husejer regning, så du kan få oplyst saneringsprisen, inden arbejdet begynder.

Det står dig frit for at få udført saneringsarbejdet af tredjepart.

Opdager vi først ulovlige installationer eller miljøfarlige stoffer når vi er i gang, er vi nødt til at standse arbejdet, indtil forholdene er udbedret. Også her udføres arbejdet for din regning.

Ovenstående liste er alene eksempler på muligt ekstraarbejde og ikke udtømmende, hvorfor der kan være andre ekstraarbejder end de som er nævnt, som ikke er indeholdt i Aabenraa Fjernvarmes leverance.

Fælles stikledning for flere ejendomme?

Nogle steder er det mest hensigtsmæssigt at lave en fælles stikledning for flere ejendomme. Hvis Aabenraa Fjernvarme vurderer, at det er tilfældet, betaler Aabenraa Fjernvarme eventuelle ekstraudgifter.

 

Sådan foregår arbejdet i og udenfor huset

Sådan foregår arbejdet udenfor

Stikledningen bliver nedgravet i en smal rende i jorden, med en placering på matriklen, der giver den kortest mulige føringsvej, hvilket kan være gennem haven eller i din indkørsel. Placeringen aftales inden vi graver.

Hvis gravearbejdet foregår i græsplænen, sår vi græsfrø bagefter. Graver vi hvor der er flisebelægning, lægger vi fliserne pænt tilbage. Raftehegn og hække bliver som udgangspunkt ikke berørt, da vi graver ind under dem. Det kan dog være nødvendigt at grave visse planter, buske eller træer op under arbejdet, og da må du selv sørge for opgravning, flytning, vanding og genplantning. Graver du dem ikke op selv, gør vi det gerne for dig og sætter dem tilbage igen - men du har selv ansvaret for, at planterne overlever.

Sådan foregår installationen inde i huset

Vi afmonterer både fyr, varmtvandsbeholder, trykekspansionsbeholder, vandrør som ikke længere skal anvendes og eventuel indvendig eller udvendig overjordisk olietank mindre end 1200 liter, der bortskaffes på lovlig vis. Har du nedgravet olietank, er det ejeren af ejendommens fulde ansvar at denne behandles efter gældende lovgivning.

Spørg en godkendt VVS-installatør om hvorledes man som husejer skal forholde sig til en nedgravet olietank.

Vi fører fjernvarmerørene frem til fyrrummet, sætter fjernvarmeunitten op og slutter den til dine eksisterende centralvarme- og varmtvandsrør.

Centralvarmeinstallationen tilsluttes fjernvarmeunitten på nemmest mulige måde og alle nye monterede rør isoleres efter gældende standard.

Der vil i installationsfasen være perioder, hvor varme- og varmtvandsproduktionen ikke kan garanteres, men typisk har du varme på samme dag som dit nuværende fyr bliver fjernet.

Vi tilslutter fjernvarmeunitten til eksisterende lovlig elforsyning, højst 1,5 m fra fjernvarmeunitten. Vi monterer en udeføler til temperaturmåling og eventuelt en antenne, så vi kan fjernaflæse data fra den fjernvarmemåler vi installerer og som du afregnes efter.

Vi gør vores bedste for, at arbejdet efterlader så få synlige spor som muligt. Men vi kan ikke love, at det ikke kan ses, at vi har været der. Der kan f.eks. være huller i væggen der skal spartles ud og males. Dette arbejder står husejerne selv for at få udført.

Når fjernvarmeunitten er installeret, gennemgår vores VVS-installatør fjernvarmeunitten sammen med jer.

Vi har et fast samarbejde med en række VVS-installatører. Se listen over de godkendte VVS-installatører på vores hjemmeside: se listen her.

 

Aabenraa Fjernvarmes leverance

 

Udvendig installation

 • Stikledning på op til 20 meter fra skel.
 • Indføringsskab med hovedhaner.

Nedtagning og bortskaffelse

Aabenraa Fjernvarme nedtager og bortskaffer dit eksisterende anlæg, hvis det er placeret i stueplan eller kælderen, på følgende måde:

Ejendomme med oliefyr:

Oliekedel med tilhørende installationer demonteres og bortskaffes. Rør fra olietank fjernes og afproppes på sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde, hvor rør føres gennem bygningsdel. Vi fjerner indvendig eller overjordiske olietanke mindre end 1200 liter. Ansvaret og omkostningen for tømning og sløjfning af olietanke, der er nedgravet, påhviler ejendommens ejer.

 

Ejendomme med naturgas:

Gaskedel med tilhørende installationer demonteres og bortskaffes.

Du skal selv opsige din gasaftale og bestille afkoblingen fra gasnettet.

Du kan læse mere om afkobling fra gasnettet på EVIDA's hjemmeside: læs mere her.

 

Ejendomme med fastbrændselsfyr og pille fyr:

Kedel med tilhørende installationer demonteres og bortskaffes. Nedtagning af evt. pille silo og transportsystem er ikke indeholdt i aftalen.

Ønsker du at beholde eller selv bortskaffe dit eksisterende anlæg eller dele heraf, skal du aftale det med Aabenraa Fjernvarme.

 

Ejendomme med luft-vand varmepumper:

Varmepumpens ude- og indenfor monterede installationer, samt rør mellem disse aftappes for kølemiddel, demonteres og bortskaffes. Skjulte eller svært tilgængelige rør fjernes ikke.

Indvendig installation

Aabenraa Fjernvarme står for udgifterne til installation af fjernvarmeanlægget og omfatter følgende:

 • Montering af 1 stk. ny fjernvarmeunit (ydeevne max. 12 liter varmt brugsvand pr. minut).

 • Rørinstallation med rørlængde på op til 2 x 5 meter inkl. isolering af de ny monterede rør. Rørene føres som synlige, lige rør med nødvendige bøjninger og isolering.

 • El-tilslutning til nærmeste lovlige* 230V stikudtag højst 1,5 m fra fjernvarmeunitten. Stikudtag skal være med jord og være dækket af et eksisterende HPFI-relæ.

 • Påfyldning af vand på varmeanlæg samt udluftning af varmeanlægget.

 • Opstart af fjernvarmeunitten samt indregulering.

 • Instruktion i brug af fjernvarmeunit.